Kemi

På ASK udbyder vi kemi på A, B og C-niveau.

I kemi kan fokus være rettet både mod små partikler som atomer og mod større sammensatte strukturer som fedtstoffer, proteiner og kulhydrater.  En forståelse af kemi er et nødvendigt grundlag indenfor f.eks nanoteknologi , bioteknologi, miljøforhold og medicinalindustri. På alle niveauer veksler undervisningen mellem teori og eksperimentelt arbejde.                                                                                                    

Kemi C

På kemi C lærer man om atomers opbygning, og om hvordan de kan reagere med hinanden under dannelse af kemiske forbindelser. Man lærer om de mest almindelige typer af kemiske reaktioner, og man bliver i stand til at foretage matematiske beregninger til bestemmelse af udbytte. Desuden lærer man om navngivning af kemiske stoffer, og om hvordan kemiske stoffer håndteres sikkerhedsmæssigt korrekt.  I den eksperimentelle del har forsøgene ofte relation til hverdagen, f.eks. kan man bestemme saltindholdet i brød for at se, om varedeklarationen passer.

Eksamensformen for kemi på C-niveau er en mundtlig eksamen.

Læreplan for kemi C: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil32

Kemi B

Her bygges der videre på den grundlæggende viden fra C-niveauet, og man opnår en ret stor viden om organisk kemi, reaktionshastighed, kemisk ligevægt samt syre-base kemi. Desuden lærer man også om kostens vigtigste bestanddele. Gennem det teoretisk og eksperimentelt arbejde opnår man tilstrækkelig viden til, at man selvstændigt har mulighed for at forstå og vurdere hverdagsproblemer med relation til kemi.

Eksamensformen for kemi på B-niveau er en mundtlig eksamen.

Læreplan for kemi B: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil31

Kemi A

På kemi A får man stor indsigt i kemiske problemstillinger, som f.eks hvorfor nogle kemiske reaktioner kan forløber af sig selv, og andre ikke kan. Desuden udbygges syre-base kemien og den organiske kemi fra B-niveauet væsentligt. Under kemi A lærer man også om spektroskopi, et helt nødvendigt redskab til videre arbejde med kemi. Selvstændigt arbejde bliver en væsentlig del af faget, idet man selv skal drage konklusioner ud fra den viden, man har opnået. I forbindelse med databehandling får man i høj grad brug for matematik.

Eksamensformen for kemi på A-niveau er en mundtlig eksamen og en skriftlig eksamen.

Læreplan for kemi A: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil30