Matematik

På ASK udbyder vi matematik på A, B og C-niveau.

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik er uundværlig i mange erhverv, i naturvidenskab og teknologi, i medicin og økologi, i økonomi og samfundsvidenskab, og som grundlag for politisk beslutningstagen. Matematik er samtidig væsentlig i dagligdagen. Den udbredte anvendelse af matematik bunder i fagets abstrakte natur og afspejler den erfaring, at mange vidt forskellige fænomener opfører sig ensartet. Når hypoteser og teorier formuleres i matematikkens sprog, vindes der ofte herved ny indsigt. Matematik har ledsaget kulturens udvikling fra de tidligste civilisationer og menneskenes første overvejelser om tal og form. Videnskabsfaget matematik har udviklet sig i en stadig vekselvirkning mellem anvendelser og opbygning af teori.

Matematik C

Læreplan: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil37

Alle kursister skal mindst have matematik på C-niveau.

Du vil komme til at arbejde med emnerne regneregler, simple variabelsammenhænge, herunder vækstmodeller, statistik og beregninger i trekanter. Arbejdet med disse emner giver dig basale kompetencer, så du bliver fortrolig med brugen af matematik i hverdagen – både i praktiske problemer og i fx i naturvidenskabelige fag og medier. Der indgår en del skriftligt arbejde. Matematik C afsluttes med mundtlig eksamen.

Matematik B

Læreplan: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil36

På ASK indgår matematik på B-niveau i studieretningen Menneske, natur og samfund. Desuden er det for alle kursister muligt at opgradere matematik fra C-niveau til B-niveau.

Det faglige indhold består ud over C-niveauet af differential- og integralregning samt statistiske test. B-niveauet er et adgangskrav til mange videregående uddannelser, hvor matematik indgår som redskabsfag. I arbejdet med de forskellige emner indgår i væsentlig grad matematiske modeller, som anvendes i mange andre fag. Det skriftlige arbejde er en vigtig del af faget og det foregår i høj grad med anvendelse af et matematikprogram på en computer. Der er både skriftlig og mundtlig eksamen.

Matematik A

Læreplan: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil35

På ASK er matematik A et studieretningsfag på studieretningen Matematik og Science. Faget er målrettet videregående uddannelser, hvor brug af matematik indgår væsentligt. Det faglige indhold består ud over B-niveauet af differentialligninger og vektorregning i planen samt vektorregning og rumgeometri. Det skriftlige arbejde er en vigtig del af faget og det foregår i høj grad med anvendelse af et matematikprogram på en computer. Der er både skriftlig og mundtlig eksamen.

Se eksempler på undervisningsbeskrivelser hér:

C-niveau

B-niveau

A-niveau