Spansk

Spansk er det officielle sprog i 21 lande med ca. 345 millioner indbyggere. Dertil kommer der de over 60 millioner spansktalende i USA. I alt taler ca. 400 millioner mennesker det samme sprog som modersmål. Spansk er verdens fjerde største sprog efter kinesisk, engelsk og hindu.

Den spansktalende del af verdens befolkning er i kraftig vækst både i antal og økonomisk, så man må regne med, at der bliver stadig større brug for personer, der kan tale sproget.

På ASK kan du vælge mellem spansk på A eller B-niveau.

Spansk B

I spansk B får du et grundlæggende, alment ordforråd til brug for mundtlig og skriftlig kommunikation. Ligeledes får du kendskab til spansk grammatik.

Du får bl.a. undervisning i at læse og forstå forskellige spansksprogede tekster og lærer om historiske og kulturelle forhold i Spanien og Amerika.

Du lærer at forstå hovedindholdet i et tydeligt talt spansk om kendte og almene emner. Du lærer også at læse spansksprogede tekster inden for såvel fiktion som sagprosa, herunder medietekster. Der lægges dog mest vægt på det mundtlige da eksamensformen er mundtlig.

Samtidig med at du lærer at kommunikere på spansk får du også kendskab til spansksprogede samfund, kulturer og samfundsforhold. Det gælder ikke kun Spanien, men også Latinamerika og USA.

Undervisningen fokuserer på, at du lærer at tale sproget, og arbejdsformen er hovedsagelig interaktiv og organiseret i emner.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

I første del skal du på spansk gøre rede for en ukendt spansksproget tekst. I anden del fører du en samtale på spansk med udgangspunkt i et ukendt billedmateriale om almene emner.

Prøven varer ca. 30 minutter, og du får ca. 1 times forberedelse. I forberedelsestiden må du benytte alle hjælpemidler med undtagelse af kommunikation med omverdenen og brug af internettet.

Spansk A

Gennem arbejdet med spansk på A-niveau vil du udvikle din evne til at kommunikere både mundtligt og skriftligt på spansk. Der arbejdes intensivt med at udvikle et stort ordforråd, samt et solidt kendskab til den spanske grammatik.

Du får bl.a undervisning i at læse og forstå forskellige spansksprogede tekster og lærer om historiske og kulturelle forhold i Spanien og Amerika. Du skal også lytte til autentisk spansk gennem forskelige dokumentarer og film.

På A-niveau lærer du at forstå indholdet i et tydeligt talt spansk om kendte og almene emner. Du lærer også at læse spansksprogede tekster inden for såvel fiktion som sagprosa. Vi bruger bl.a. tid på at læse spanske avisartikler og ugeblade om aktuelle nyheder. Der lægges stor vægt på både den skriftlige og mundtlige dimension af faget.

Der arbejdes med spansk kultur, samfundsforhold og traditioner som føres videre til den Latinamerikanske del af verden, hvor der også arbejdes med samfundsforhold og den spansksprogede kultur.   

Der skal arbejdes med 6-8 forskellige emner. Teksterne deles op i kernestof og supplerende stof, der uddyber og perspektiverer kernestoffet samt udvider din faglige horisont.

Undervisningsformerne vil bestå af klasseundervisning, pararbejde og gruppearbejde, som vil være udgangspunktet i starten. Senere vil mere selvstændige arbejdsformer blive introduceret (individuel præsentation af teksterne).

Eksamen

Der afholdes både en skriftlig og en mundtlig prøve. Den skriftlige prøve: Den skriftlige prøve består af en oversættelse fra dansk til spansk og i fri skriftlig udtryksfærdighed på spansk med udgangspunkt i et nutidigt spansksproget tekstmateriale på ca. 1 normalside suppleret med billedmateriale. Varighed af den skriftlige prøve er 4 timer.

Den mundtlige prøve består af 3 dele:

1.       Præsentation på spansk af en ukendt, ubearbejdet tekst af et omfang på ca. 4 normalsider. Teksten skal have tilknytning til et af de studerede emner. Dette emne inddrages i præsentationen, som efterfølges af en uddybende samtale. Der gives en forberedelse til denne del af prøven på mindst 24 timer.

2.       Samtale på spansk med udgangspunkt i et ukendt billedmateriale om almene emner.

3.       Tekstforståelse med udgangspunkt i en ukendt ubearbejdet prosatekst af et omfang på 1 normalside. Teksten refereres i hovedtræk på dansk.

Til punkt 2 og 3 gives en samlet forberedelse på 30 minutter.

Se et eksempel på en undervisningsbeskrivelse hér - A-niveau.